ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Poniżej zamieszczone są ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.dsautomobiles.pl, na który składają się wszystkie strony i podstrony zamieszczone pod adresem domeny www.dsautomobiles.pl.

1. Citroën Polska
Podmiotem prowadzącym niniejszy serwis internetowy jest Citroën Polska Sp. z o.o. (dalej także „Citroën Polska”) z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000030735, Nr NIP 527-00-11-298, wysokość kapitału zakładowego spółki: 24 200 000 zł. Citroën Polska jest właścicielem Marki DS Automobiles.

Niniejszy serwis internetowy prowadzony jest na prywatne potrzeby użytkowników. Użytkownicy uprawnieni są do pobierania materiałów prezentowanych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy to materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Citroën Polska na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno tekstów i zdjęć udostępnionych w serwisie.

2. Znaki towarowe i prawa autorskie
Logotyp i nazwa DS Automobiles oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane w serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Automobiles Citroën SA lub Citroën Polska Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe i materiały udostępnione w niniejszym serwisie, są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Citroën Polska i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

3. Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych
Citroën Polska odpowiada za treść oraz funkcjonowanie niniejszego serwisu. Odnośniki (linki) do stron zewnętrznych umieszczone w niniejszym serwisie dla wygody jego użytkowników. Citroën Polska nie może jednak ponosić odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie.

4. Dane osobowe

Jest Pani/Pan użytkownikiem serwisu dsautomobiles.pl lub innego serwisu internetowego prowadzonego przez Citroen Polska sp. z o.o. (w dalszej części dokumentu w odniesieniu do „Użytkownika” będziemy zwracać się „Pan/Pani”),

 

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Pani/Pana, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym w dalszej części dokumentu także jako „RODO”), o warunkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez spółkę Citroën Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa (www.dsautomobiles.pl)  ponieważ wskazany powyżej serwis internetowy (zwany w dalszej części dokumentu także jako “Serwis”) za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub rejestracyjnych będzie gromadzić i przesyłać informacje, które mogą być uważane za dane osobowe na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności w sytuacji, kiedy zajdzie konieczność skontaktowania się z Panią/Panem w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytania czy też świadczenia innych dodatkowych usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu, szerzej opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu. W przypadku, gdy Serwis przewiduje możliwość założenia konta dla Użytkownika, podanie danych będzie warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy rejestracji konta. 

4.1 Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i jakie są podstawy prawne dla takich działań?

 

Cele, dla których możemy gromadzić informacje są następujące:

Podstawa prawna dla takich działań:

 

przedstawienie Pani/ Panu oferty handlowej lub materiałów informacyjnych dotyczących  interesującego Panią/ Pana produktu lub usługi,

Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

umówienie Pani/ Pana na jazdę próbną lub wizytę w serwisie,

Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

utworzenie konta w Serwisie i korzystanie z jego funkcjonalności,

Niezbędność dla świadczenia usług na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a Nami, jeżeli dokonała Pani/Pan rejestracji w celu korzystania z tych usług (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na konieczności zapewnienia komunikacji z użytkownikami Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

przygotowanie i przedstawienie Pani/ Panu wyceny lub oferty odkupu Pani/ Pana samochodu,

Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

aby przesyłać Pani/Panu, informacje o naszych ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach (newslettery i inne publikacje) oraz prowadzić inne formy marketingu bezpośredniego takie jak badania satysfakcji klienta,  

 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług.

Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji marketingowej, takie jak: SMS, email czy kontakt telefoniczny mogą wymagać uzyskania od Pani/ Pana dodatkowej zgody.

udzielenie odpowiedzi na Pani/ Pana pytania dotyczące oferowanych przez Spółkę produktów lub świadczonych usług,

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dostarczaniu użytkownikom Serwisów informacji na temat oferowanych przez Spółkę produktów i świadczonych usług

 

Aby obsługiwać Pani/Pana reklamacje,

Niezbędność do realizacji usług związanych z reklamacjami wykonywanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną oraz zapewnianie zadowolenia klientów i właściwych działań kontynuacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

umożliwienie Pani/Panu podzielenia się opinią na temat samochodu lub punktu sprzedaży,

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oceny jakości jego produktów i usług  i przewidywaniu potrzeb klientów, zapewnieniu ich zadowolenia i opracowywania nowych funkcji zgodnie z potrzebami klientów,

 4.2 Kim są odbiorcy danych?

Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków. W zależności od celów przetwarzania będą to następujące grupy odbiorców:

 

Kategorie odbiorców

1

Autoryzowana sieć sprzedaży samochodów nowych (dealerzy) i serwisu 

2

Podmioty należące do tej samej grupy co Spółkazaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Panią/Pana lub przez Spółkę, w tym spółka macierzysta Automobiles Citroën S.A.

3

Inne podmioty zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Panią/Pana lub przez Spółkę

4

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

 4.3. Czy Pani/Pana dane osobowe są przekazywane poza granice UE?

Spółka może stanąć przed koniecznością przekazania Pani/Pana danych osobowych odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych są zabezpieczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

Aby otrzymać egzemplarz zastosowanego mechanizmu transferowego, należy wysłać stosowny email na adres : dane-osobowe@citroen.pl.

4.4 Przez jaki okres czasu dane osobowe są przechowywane?

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę w bazach danych Serwisu uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- dane zgromadzone dla określonego celu przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania takich danych, zdefiniowany w punkcie 1 powyżej, tj. przez okres obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przez okres utrzymywania z Panią/Panem relacji handlowych;

- Pani/Pana dane będą następnie archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Spółce oraz w stosunku do Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;

- następnie Pani/Pana dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu.

4.5 Jakie są Pani/Pana prawa i jak można z nich korzystać?

 

Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązującym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Pani/Pana zgody, może Pani/Pan ją wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres e-mail: dane-osobowe@citroen.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 1 powyżej), ma Pani/Pan prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu.

Wszystkie te prawa mają zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez Rozporządzenie o Ochronie Danych.

Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: Citroën Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa lub drogą email: dane-osobowe@citroen.pl.

Może Pani/Pan również skorzystać ze swojego prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


5. Ograniczenie odpowiedzialności
Użytkowanie niniejszego serwisu internetowego, prawa przysługujące jego użytkownikom, a także odpowiedzialność Citroën Polska z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego.

6. Informacje o produktach i usługach
Wszelkie informacje oraz ilustracje umieszczone na Stronie opierają się na danych aktualnych w chwili publikacji.
Wyposażenie prezentowanych na Stronie pojazdów jest wyposażeniem seryjnym lub opcjonalnym, może być niedostępne w zależności od wersji i modelu pojazdu.

Automobiles Citroën SA lub Citroën Polska Sp. z o.o. mogą w każdej chwili bez podania przyczyny dokonać zmiany na Stronie, w szczególności charakterystyk technicznych, wyposażenia, opcji, dostępnych kolorów wnętrza i nadwozi pojazdów. Citroën Polska zastrzega, że kolorystyki pojazdów przedstawione na Stronie mogą różnić się od rzeczywistej kolorystyki pojazdów.

Przedstawiane modele lub ich wersje, w tym także wersje wyposażenia, opcje, akcesoria etc. są produktami proponowanymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ich dostępność w innych krajach należy potwierdzić niezależnie w wybranym kraju.

Wszelkie dane zawarte na Stronie mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Wszelkie cenniki i propozycje cen są jedynie zalecanymi cenami maksymalnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w żadnym wypadku nie wiążą Citroën Polska ani Dealera w Polsce.

Citroën Polska zaznacza, że jedynym wiążącym sposobem zamówienia jest podpisanie druku zamówienia i złożenia go u Dealera na terenie Polski.

Usługi przedstawiane na Stronie są usługami, jakie mogą być proponowane przez Dealera. Zalecane ceny części zamiennych i akcesoriów nie zawierają kosztu ich montażu, za wyjątkiem cenników obejmujących ryczałty. Sugerowane ceny ryczałtowe obowiązują jedynie we wskazanym okresie. Dealer ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje, które zostały zamieszczone na Stronie na jego wniosek zgłoszony do Citroën Polska. Za wszelkie pozostałe informacje umieszczone na stronie odpowiedzialność ponosi Citroën Polska.

7. Warunki korzystania ze strefy MyDS
Wszelkie warunki dla Strony obowiązują również dla MyDS wraz z warunkami przedstawionymi poniżej. Użytkownik rejestrując się na MyDS jednocześnie wyraża akceptację poniższych warunków użytkowania.

REJESTRACJA

I. Internetowa
Aby dokonać rejestracji Użytkownik powinien:
a) wejść na stronę www.dsautomobiles.pl [1]
b) wypełnić pola obowiązkowe w formularzu rejestracji
c) przeczytać i zaakceptować ogólne warunki użytkowania Strony i strefy MyDS poprzez zaznaczenie okienka „Wyrażam zgodę"

Po dokonaniu powyższych czynności Użytkownik otrzyma e-mail zwrotny z linkiem aktywującym. Aby dokonać aktywacji konta, Użytkownik powinien kliknąć w link aktywacyjny. W momencie aktywacji Użytkownik zostanie przekierowany do strony logowania.

II. W punkcie sprzedaży
Aby dokonać rejestracji Klient powinien ustnie przedstawić w punkcie sprzedaży swój adres e-mail wraz z innymi niezbędnymi danymi.
Na podany przez Klienta e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym rejestrację. Klient powinien kliknąć w link aktywujący, który następnie przekieruje do formularza rejestracji oraz opcji wyrażenia zgody, co oznacza akceptację niniejszych warunków. Konto zostaje wówczas aktywowane. Klient musi dokonać aktywacji przed upływem 20 dni od daty otrzymania e-maila, w przeciwnym wypadku wstępna rejestracja zostaje anulowana, a jego dane usunięte. W każdej chwili Klient (Użytkownik) może uzupełniać lub aktualizować swoje dane. W przypadku, gdy Użytkownik chce zmienić adres e-mail, na nowy adres zostanie wysłana wiadomość w celu potwierdzenia jego prawidłowości. Aby potwierdzić rejestrację, Użytkownik musi kliknąć w link zawarty w treści wiadomości. Nowy adres e-mail zostanie zarejestrowany wyłącznie po jego potwierdzeniu. W każdej chwili Użytkownik może zwrócić się do Citroën Polska o usunięcie swojego konta. W takim przypadku usunięte zostaną również wszystkie jego dane osobowe.

Treść
Wyświetlanie niektórych treści ma charakter zindywidualizowany i wymaga dostarczenia przez Użytkownika informacji na swój temat lub na temat samochodu. Informacje przekazywane przez MyDS mogą zależeć od informacji podanych przez Użytkownika. Zindywidualizowane przez Użytkownika treści skutkują wysyłaniem do internauty przez Automobiles Citroën poczty elektronicznej. Informacje i ustawienia podane przez Użytkownika mogą zostać wykorzystane do przesyłania zindywidualizowanych ofert handlowych za pośrednictwem jego strefy osobistej. W przypadku wysłania przez punkt sprzedaży DS oferty handlowej do osobistej strefy Użytkownika, dany punkt sprzedaży ponosi pełną odpowiedzialność za tę ofertę, a Automobiles Citroën ani Citroën Polska nie mogą być z tego tytułu pociągnięte do żadnej odpowiedzialności. MyDS oferuje także różnorodne funkcje, takie jak prośba on-line o spotkanie lub jazdę próbną. Użytkownik ma również możliwość przesłania z punktu sprzedaży DS do strefy osobistej wybranych konfiguracji zrealizowanych w punkcie sprzedaży, po weryfikacji adresu e-mail przekazanego w punkcie sprzedaży. Za pośrednictwem MyDS nie można zarezerwować ani zamówić on-line produktów i usług oferowanych przez markę DS.

Treść rubryki „MÓJ SAMOCHÓD”
Wskazane w niniejszej rubryce terminy określone zostały dla samochodu osobowego przeznaczonego do użytku prywatnego i nie są dostosowane do innego typu samochodu i użytkowania. Podane terminy przeglądów (i dotyczące ich powiadomienia) obliczone zostały na podstawie danych podanych przez użytkownika: warunków użytkowania (domyślnie wybierane są normalne warunki użytkowania), przebiegu samochodu, przebiegu rocznego i historii przeprowadzonych operacji. W przypadku gdy użytkownik nie podaje rocznego przebiegu, jest on szacowany na podstawie ostatniego lub dwóch ostatnich zadeklarowanych przez użytkownika przebiegów. Użytkownik powinien regularnie weryfikować zarejestrowane dane dotyczące przebiegu (całkowitego i rocznego) i, jeżeli to niezbędne, korygować je w zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania samochodu. W przeciwnym wypadku przesyłane do niego powiadomienia mogą okazać się błędne. Jeżeli zarejestrowany przegląd wykonany został z opóźnieniem, kolejny termin również zostanie zatem przesunięty przez system o taki sam czas, co nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za to opóźnienie. W przypadku dużego opóźnienia do użytkownika może więc zostać przesłana niewłaściwa informacja.

 

Wskazane terminy obowiązkowych kontroli technicznych są obliczane w następujący sposób: pierwsza kontrola 4 lata po dacie pierwszej rejestracji samochodu, a następnie kontrola co 2 lata. W przypadku niezarejestrowania przez użytkownika zrealizowanych operacji system zakłada, iż poprzednie operacje przeglądów i kontroli realizowane były zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednimi przepisami.

 

W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania powiadomień, powiadomienie pozostaje aktywne tak długo, dopóki użytkownik nie zarejestruje operacji. Historia zrealizowanych operacji tworzona jest na podstawie informacji wprowadzonych przez użytkownika. Wskazany zostaje wyłącznie najbliższy termin przeglądu i kontroli technicznej. Informacje przesyłane przez system mają tylko i wyłącznie charakter orientacyjny i nie zwalniają użytkownika z obowiązku upewnienia się co do przestrzegania zaleceń producenta i przepisów prawnych związanych z kontrolą techniczną pojazdu.
Zawartość witryn internetowych Citroën Polska ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia ceny wybranego towaru lub usługi prosimy o skontaktowanie się lub wizytę w najbliższym Autoryzowanym Salonie Citroën.

Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różnorodność technik i materiałów, to – pomimo najlepszych starań – wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego. Pojazdy, a także inne towary oraz usługi prezentowane w serwisie mogą być niedostępne w niektórych punktach sprzedaży, a ich charakterystyki oraz wyposażenie mogą ulegać zmianie. Ponadto mogą one być wycofywane z obrotu, a Citroën Polska dołoży najwyższej staranności do bieżącego informowania o tych okolicznościach przy aktualizowaniu zawartości niniejszego serwisu. Informacje podane w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią zapewnienia o towarze, nie stanowią jego opisu ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Citroën Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Citroën Polska”), stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.dsautomobiles.pl (dalej także „Serwis”).

 

2. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Citroën Polska świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym  udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez markę DS Automobiles, w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy:

- udzielanie informacji na temat oferty DS Automobiles wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie,

- kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem DS. – wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Citroën Polska,

- udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

 

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1 Wymagania techniczne

Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Citroën Polska w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:

- Minimalna konfiguracja sprzętowa:

Procesor 2,33 GHz Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 2800+ lub szybszy (albo jego odpowiednik) 128 MB pamięci RAM Pamięć karty graficznej 128 MB

- Systemy operacyjne:

Windows 7 Windows Vista® Windows XP

- Przeglądarki:

Internet Explorer 6.0 i nowsze wersje Mozilla Firefox 3.0 i nowsze wersje Google Chrome3 Safari 4.0 i nowsze wersje Opera 9.5 i nowsze wersje

3.2 Pozostałe warunki

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Citroën Polska, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.

 

4. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

4.1 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest:

• akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza,

• podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.

4.2 Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.

4.3 Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

 

5. PROCEDURA REKLAMACYJNA

5.1 Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Citroën Polska za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub pocztą tradycyjną na adres Dział Reklamacji, Citroën Polska Sp. z o. o., Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa.

5.2 W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.

5.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Citroën Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

5.4 O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

6.2 Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Citroën Polska rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.